Regulamin

& 1 Wstęp.

 

 1. Niniejszy regulamin wytycza zasady korzystania, funkcjonowania i udostępniania portalu M-Tourist dostępnego pod adresem URL: www.mtourist.pl i warunki świadczonych usług na stronie internetowej drogą elektroniczną.
 2. Operatorem i edytorem Portalu jest Anterian Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 18/244, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy W Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430206, NIP: 7010352201, REGON: 146261078 reprezentowaną przez Anettę Janinę Chrabąszcz.
 • Do korzystania z oprogramowania zainstalowanego na serwerach Operatora, udostępnianego ramach usług wymagane jest: połączenie z siecią Internet, oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyszukiwanie i przeglądanie na ekranie komputera bądź innego sprzętu elektronicznego stron WWW.
 • Użytkownicy rozpoczynający korzystanie z Portalu są zobligowani do przestrzegania aktualnego Regulaminu. Rozpoczęcie użytkowania Portalu jest jednoznaczne z akceptacją zawartych w piśmie przepisów prawnych.
 • Eksploatacja Portalu jest bezpłatna. Zmiana może nastąpić w przypadku udostępnienia przez Operatora lub osoby trzecie na stronie internetowej treści odpłatnych, które zostaną wyraźnie oznaczone a korzystanie z nich będzie ustalone na warunkach określonych w odrębnych Regulaminach.
 • Korzystanie z Portalu może potrzebować wcześniejszej rejestracji Użytkownika na stronie internetowej.
 • Dane osobowe Użytkowników Portalu są przetwarzane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

 

& 2 Zawartość Portalu.

 

 • Celem Portalu jest umożliwienie Użytkownikom dostępu do strony internetowej zawierającej informacje dotyczące szeroko pojętego ruchu turystycznego, oraz tworzenie własnych galerii zdjęć, komentarzy, i innych funkcji konta Użytkownika.
 • Każdy z Użytkowników Portalu otrzymuje przestrzeń serwerową w celu publikacji swoich materiałów.
 • Wszelkie prawa do Portalu, jako całości należą do Operatora. Natomiast prawa do poszczególnych elementów jego zawartości min. grafik, zdjęć, tekstów, materiałów video i innych elementów chronionych prawem do Operatora lub osób fizycznych i prawnych, których materiały zgodnie z prawem są upowszechniane przez Operatora na stronie internetowej.
 • Zarówno Portal, jako całość jak i osobne części jego treści podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, w szczególności: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503 z późn. zm.) ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.); oraz ustawy prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000r. (t.j. Dz. U. z 2003r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 • Korzystanie z materiałów zamieszczonych na Portalu M-Tourist.pl udostępniane jest wyłącznie z sferze tzw. dozwolonego użytku regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych jak i ustawy o ochronie baz danych.
 • Wszelkie treści publikowane na Portalu M-Tourist są nieodpłatnie. Udostępniane innym Użytkownikom Portalu. Równocześnie M-Tourist ma prawo oznaczania publikowanych materiałów swoim logo lub stopką. Postępowania nieobjęte w & 2 pkt. 4 dotyczące korzystania z Portalu i elementów jego zawartości, bez pisemnej zgody Operatora lub osób do tego uprawnionych jest zabronione. Zabronione czynności to w szczególności: zakaz kopiowania, rozpowszechniania, zwielokrotniania, modyfikowania, oraz dokonywania obrotu Portalu i jego elementów. Zakaz obejmuje również dokonywanie przedruków prasowych.
 • Bezprawne lub niezgodne korzystanie z Portalu M-Tourist i jego elementów zawartości będzie sankcjonowane przepisami prawa karnego i cywilnego.
 • Na Portalu mogą być umieszczone elementy treści dotyczące oferowanych usług podmiotów trzecich. Zasady prezentowania ofert oraz informacje dotyczące z ich korzystania są zawarte w oddzielnych regulaminach uzgodnionych z podmiotami. M-Tourist nie ponosi odpowiedzialności za warunki oraz skutki korzystania Użytkowników z ofert danych podmiotów.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników oraz za decyzje podjęte na podstawie tych treści. Operator nie gwarantuje, iż wszystkie informacje zawarte w treści są poprawne oraz przydatne Użytkownikowi.
 • M-Tourist nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za wady techniczne jak również prawne usług oferowanych w ramach Portalu.
 • M-Tourist będzie dokładał wszelkich starań, aby nie było przerw w działaniu Portalu. Aczkolwiek nie wyklucza, iż mogą wystąpić czasowe lub całkowite zawieszenia w dostępności Portalu Z tytułu takich działań nie przysługują Użytkownikowi prawa do odszkodowania.
 • Operator ze względu na możliwe problemy techniczne nie gwarantuje, iż wysłane informacje za pomocą Internetu w systemie Serwisu dotrą do Użytkownika w pełnej i bezbłędnej formie. Dotyczy to również informacji przesyłanych przez Użytkownika w przypadku, gdy materiał zawiera więcej niż 10 040 kilobajtów, jest zapisany w niezidentyfikowanym formacie, lub zawiera wirusy lub inne zagrożenia dla funkcjonalności Portalu.

 

& 3 Korzystanie z Portalu.

 

 • Dostęp do Portalu mają wszyscy Użytkownicy sieci Internet korzystający z Portalu. Jednakowo dostęp do materiałów gromadzonych przez Operatora jak i treści, zdjęć zamieszczanych przez Użytkowników pozostaje udzielone innym.
 • Dostęp do aktywności związanych z kreowaniem tras wycieczek, zamieszczania komentarzy, tworzenia galerii zdjęć, uczestniczenia w forach dyskusyjnych mają wyłącznie Użytkownicy zarejestrowani na Portalu.
 • Rejestracja polega na założeniu konta poprzez portal M-Tourist.
 • Konto jest udostępnione użytkownikom w formie bezpłatnej.
 • Zarejestrowanie się na Portalu (założenie konta) jest równoznaczne z możliwością korzystania z pełnej oferty aktywności oferowanej przez M-Tourist. Jest to min.: tworzenie własnych galerii zdjęć, zakładanie i uczestnictwo w forach dyskusyjnych, kreowanie tras podróży, dodawanie i opisywanie interesujących miejsc i wydarzeń na mapie Portalu, ocenianie aktywności innych Użytkowników, pobieranie interaktywnych przewodników oraz uczestnictwo w konkursach.
 • Użytkownikiem konta na Portalu może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.
 • Każdy z Użytkowników Portalu może posiadać wyłącznie jedno Konto. Udostępnianie osobom trzecim Konta bez wiedzy Operatora jest zabronione.
  • Proces rejestracji przebiega poprzez:
  • rejestracja odbywa się na stronie internetowej

8.2          założenie konta wymaga podania prawdziwych danych wskazanych w formularzu

rejestracyjnym

 • końcowym etapem jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu, oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną,
 • po przeprowadzeniu prawidłowej Rejestracji Użytkownik otrzyma na podany przez niego w formularzu adres e-mail link do aktywacji Konta. Użytkownik posiada siedem dni na aktywację. W przeciwnym wypadku nieaktywowane Konto zostanie zlikwidowane.
 • Po zalogowaniu się Użytkownika na Portalu za pomocą Loginu i Hasła Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich aktywności Portalu. Login jest wybierany przez Użytkownika, może być dowolny o ile nie narusza przepisów prawa, postanowień danego Regulaminu oraz dobrych obyczajów. Login identyfikuje Użytkownika w Portalu. W momencie likwidacji Konta przez jego właściciela Login nie może będzie mógł być przybrany przez inną osobę.
 • Użytkownik Konta jest zobowiązany do przywiązywania dużej uwagi i ostrożności w postępowaniu z hasłem dostępu do swojego Profilu na Portalu M-Tourist. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zabezpieczenie Hasła i wynikłe z tego skutki. Nieprawidłowe zabezpieczenie to min. ujawnienie Hasła osobom trzecim.
 • Dane osobowe Użytkownika Portalu służą rejestracji, udostępnianiu Konta, i świadczeniu usług na Portalu a także w prawnie uzasadnionych celach Operatora. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również na inne potrzeby, na które wyraził on zgodę np. w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak internet, prasa, radio, telewizja, telefonia. Podanie danych podczas procesu rejestracyjnego jest dobrowolne. Jednakże w przypadku nie podania danych określonych, jako niezbędne może ograniczyć korzystanie z pełnej funkcjonalności Portalu.
 • Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników przez Operatora może nastąpić na żądanie organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nich postępowań. Użytkownik, którego dane dotyczą postępowania ma prawo do ich wglądu oraz poprawy.
 • W przypadku przeniesienia praw i obowiązków (dokonania cesji) z przyczyny administrowania Serwisem może nastąpić zmiana Operatora danych osobowych Użytkowników Portalu. Przejmujący Portal nowy administrator bądź podwykonawca będzie miał możliwość przetwarzania danych osobowych Użytkownika wyłącznie w takim samym zakresie jak aktualnie korzysta z nich Operator.
 • Użytkownik Portalu w każdym momencie może dokonać likwidacji swojego Konta na M-Tourist. W tym celu spośród dostępnych funkcji na Profilu należy wybrać oznaczoną terminem- dezaktywacja Konta.
 • Operator Portalu może sam podjąć decyzję o zamknięciu Konta Użytkownika w przypadku, gdy:
  • Użytkownik dokona aktywacji Konta nie zgodnie z zapisanymi w & 3 8 zasadami

Regulaminu.

 • Użytkownik korzysta z Profilu w sposób niezgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu lub z dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik nie dokonuje logowania przez okres 90 dni.
 • Z chwilą likwidacji swojego Konta Użytkownik traci możliwość logowania oraz dostęp do Konta.
 • Likwidacja Konta Użytkownika nie powoduje usunięcia jego materiałów zawartych na Portalu oraz wygaśnięcia upoważnień zawartych w & 4 pkt. 6-7, chyba, że Regulamin stanowi inaczej.

 

& 4 Odpowiedzialność i poręczenia Użytkownika. Upoważnienia udzielone przez Użytkownika.

 

 • Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu M-Tourist w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, Regulaminu oraz dobrych obyczajów. Użytkownik nie może zamieszczać na Portalu treści, materiałów, bądź korzystać z Portalu w inny sposób niż jest przeznaczony tak, aby dane działania miały wpływ na nieprawidłową pracę systemu informatycznego Portalu.
 • Zamieszczane na Portalu materiały nie mogą zawierać następujących treści:

2.1          łamiące zasady poprawnego zachowania w sieci,

2.2          zawierające wirusy i inne szkodliwe dla Serwisu programy,

2.3          sprzeczne z prawem, postanowieniami Regulaminu, i dobrymi obyczajami, np. naruszające godność, prywatność, wizerunek innych osób i podmiotów, naruszające prawa autorskie, i inne prawa, dobra chronione prawem, wulgarne, pornograficzne, agresywne, dyskryminujące i inne tego rodzaju,

2.4          aprobatę działań zakazanych prawem,

2.5          reklamowych tzw. Spamów,

2.6          linków prowadzących do stron zawierających treści zamieszczonych powyżej.

 • Użytkownik zamieszcza na portalu materiały, treści wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aktywność Użytkownika odbywa się w wytyczonym miejscu przez Operatora w ramach Portalu. Zamieszczone na Portalu materiały stają się powszechnie dostępne, czyli osiągalne dla innych Użytkowników.
 • Rola Operatora jest ograniczona do przechowywania treści, plików, materiałów zamieszczanych w systemie informatycznym przez Użytkownika. Operator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania Eksploatatorów.
 • Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenia przepisów prawa i chronionych prawem dóbr wynikających z funkcjonowania w ramach Portalu M-Tourist (&4 pkt.2)
 • Użytkownik zamieszczając na Portalu materiały poręcza, iż posiada wszystkie prawa bądź zgody prawem wymagane na rozpowszechnianie danych materiałów.
 • Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie dodanych przez siebie materiałów pod przybraną podczas rejestracji nazwą (nickiem), bądź też rozpowszechniania ich anonimowo.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania, zawieszania dostępu do Portalu Użytkownikom, którzy naruszyli w sposób rażący postanowienia Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik otrzyma informację drogą e-mail o zamiarach Operatora.
 • Użytkownik rozpoczynając korzystanie z Portalu M-Tourist jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatną eksploatację materiałów przez Operatora. Upoważnienie obejmuje także prawo do udzielania innym Operatorom zgody na korzystanie w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie z treści Użytkownika zamieszczanych na Portalu. Cel wykorzystania materiału może być dowolny, w szczególności w mediach bądź w wydawnictwach. Eksploatacja materiałów może odbywać się na wszystkich polach użytkowania np.: zapisywanie, zwielokrotnianie takimi technikami jak: reprograficznymi, multimedialnymi, fotograficznymi, cyfrowymi, wizualnymi, poligraficznymi, drukarskimi, magnetycznymi, informatycznymi, fonograficznymi, audialnymi, audiowizualnymi. Przetwarzanie może odbywać się w dowolnym systemie, formacie, jak i standardzie na różnych rodzajach nośników. Obejmuje to zarówno trwałe oraz czasowe wprowadzenie danych do pamięci komputera lub innego urządzenia elektronicznego. Rozpowszechnianie materiałów obejmuje ich wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem, publiczne wykonanie, wyświetlanie, wystawianie, nadawanie, odtwarzanie, reemitowanie poprzez wszystkie znane metody i techniki a także publiczne udostępnianie tak, aby wszyscy mieli do nich dostęp w dowolnie wybranym miejscu i czasie.
 • Upoważnienie udzielone przez Użytkownika obejmuje także zgodę na rozpowszechnianie wizerunków postaci uwiecznionych na zamieszczonych materiałach Użytkownika.

 

& 5 Postanowienia końcowe.

 

 • Regulamin obowiązuje od chwili udostępnienia go na Portalu.
 • Operator rezerwuje sobie prawo wprowadzania zmian w Usłudze i Aplikacji, głównie w zakresie jej funkcjonalności bądź wyglądu. Operator zastrzega sobie również prawo do zakończenia świadczenia Usługi, oraz wprowadzania zmian w Regulaminie obowiązujących automatycznie po zawarciu treści nowego Regulaminu na stronie internetowej Operatora.
 • W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie Operator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników Portalu publikując aktualny Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 • Zmiana Regulaminu nie wpływa na skuteczność praw nabytych przez Operatora na podstawie wcześniejszych wersji Regulaminu.
 • Administrator dołoży wszelkich starań w zakresie prawidłowego funkcjonowania Serwisu i poszczególnych usług dostępnych w Serwisie, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zaistnienie przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub dostępnych w nim usług w przypadku zaistnienia problemów technicznych niezależnych od Administratora.
 • Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy bądź utrudnienia w korzystaniu z Usługi, jeżeli występuje:
  • sytuacje wynikające z faktu zaistnienia okoliczności leżących poza kontrolą Operatora, uznawane za siłę wyższą,
  • konieczność wymiany, naprawy, konserwacji lub modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania służących do świadczenia Usługi. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń, w przypadku braku dostępu do Usługi nieprzekraczającej 24 godzin w Okresie Rozliczeniowym,
  • błąd lub opóźnienie w nadawaniu Usługi nie wynikający z winy Operatora.
 • Operator rezerwuje sobie prawo do zaprzestania bądź zawieszania niektórych usług, wprowadzania odpłatności, zmieniania zasad odpłatności w ramach usługi, dokonywania zmian funkcjonalności oraz innych zmian.
 • Operator rezerwuje sobie prawo do dokonywania cesji w całości bądź części praw i obowiązków, wynikających z wydawania i administrowania Portalem, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 • Klient ma prawo w każdym czasie złożyć reklamację dotyczącą Usługi. Reklamacja powinna być opatrzona danymi osobowymi Użytkownika Portalu, temat reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres lub e-mail składającego reklamację.
Polska 8.1